Nai Khanom Tom Kick

Nai Khanom Tom - Akademie Saarbrücken

  • Muay Thai
  • Kick Boxen/Boxkurse
  • Krabi Krabong
  • K1
  • Yoga
  • Fitnesstraining
  • Kindertraining
  • Frauentraining


Melody Hauch (Nai Khanom Tom Akademie Saarbrücken) beim Muay Thai Training im Trainingscamp in Thailand